گروه پژوهشی تحقیق در عملیات (OR)

گروه پژوهشی تحقیق در عملیات (OR)

با مدیریت سرکارخانم دکتر سعیده کتابی

تحقیق در عملیات