گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات (ITM)

گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات (ITM)

با مدیریت جناب آقای دکتر علی صنایعی

www.drsanayei.com

مدیریت فناوری اطلاعات